تقسيمات كشوري:

هیئت وزیران در جلسه مورخ 1389/6/28 بنا به پیشنهاد شماره 1/4/42/17875  مورخ 1389/2/8 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:

شهرستان طالقان در استان البرز از ترکیب بخشهای زیر ایجاد می‌گردد:

الف-ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر طالقان شامل: 

1. دهستان پایین طالقان به مرکزیت روستای شهراسر  

 
2.دهستان میان طالقان به مرکزیت شهر طالقان.
 
 ب.بخش بالا طالقان.

بخش بالا طالقان به مرکزیت روستای جوستان 

1ـ دهستان جوستان به مرکزیت روستای جوستان.

2ـ دهستان کناررود به مرکزیت روستای گوران.

 
 

آبادی

شهر

دهستان

بخش

ميان طالقان

مركزي

زيدشت

ميان طالقان

مركزي

كلانك

ميان طالقان

مركزي

كولج

ميان طالقان

مركزي

ميراش

ميان طالقان

مركزي

اردكان

ميان طالقان

مركزي

باريكان

ميان طالقان

مركزي

گلينك

ميان طالقان

مركزي

فشندك

ميان طالقان

مركزي

ميناوند

ميان طالقان

مركزي

وركش

ميان طالقان

مركزي

آبادی

شهر

دهستان

بخش

ميان طالقان

مركزي

پائين طالقان

مركزي

اسفاران

پائين طالقان

مركزي

انگه

پائين طالقان

مركزي

اوچان

پائين طالقان

مركزي

اهوارك

پائين طالقان

مركزي

پرگه

پائين طالقان

مركزي

خوران

پائين طالقان

مركزي

كجيران

پائين طالقان

مركزي

كلارود

پائين طالقان

مركزي

مير

پائين طالقان

مركزي

اميرنان

پائين طالقان

مركزي

تكيه ناوه

پائين طالقان

مركزي

خورانك

پائين طالقان

مركزي

سنگبن

پائين طالقان

مركزي

شهراسر

پائين طالقان

مركزي

عالي سر

پائين طالقان

مركزي

موچان

پائين طالقان

مركزي

نساسفلي

پائين طالقان

مركزي

روشنابدر

پائين طالقان

مركزي

سوهان

پائين طالقان

مركزي

كش

پائين طالقان

مركزي

كشرود

پائين طالقان

مركزي

لهران

پائين طالقان

مركزي

ارتون

پائين طالقان

مركزي

ارموت

پائين طالقان

مركزي

تكيه ارموت

پائين طالقان

مركزي

دنبليد

پائين طالقان

مركزي

طالقان

مركزي

آبادی

شهر

دهستان

بخش

جوستان

بالا طالقان

اسكان

جوستان

بالا طالقان

دراپي

جوستان

بالا طالقان

دهدر

جوستان

بالا طالقان

گته ده

جوستان

بالا طالقان

گراب

جوستان

بالا طالقان

ناريان

جوستان

بالا طالقان

ائين كلايه

جوستان

بالا طالقان

تكيه جوستان

جوستان

بالا طالقان

خچيره

جوستان

بالا طالقان

كويين عليا

جوستان

بالا طالقان

كيامحله

جوستان

بالا طالقان

نساعليا

جوستان

بالا طالقان

نويزعليا

جوستان

بالا طالقان

هشان

جوستان

بالا طالقان

مرجان

جوستان

بالا طالقان

خيكان

جوستان

بالا طالقان

ديزان

جوستان

بالا طالقان

مهران

جوستان

بالا طالقان

ابصار

جوستان

بالا طالقان

پراچان

جوستان

بالا طالقان

جوستان

جوستان

بالا طالقان

كركبود

جوستان

بالا طالقان

آبادی

شهر

دهستان

بخش

كنار رود

بالا طالقان

اورازان

كنار رود

بالا طالقان

خودكاوند

كنار رود

بالا طالقان

گليرد

كنار رود

بالا طالقان

وشته

كنار رود

بالا طالقان

حصيران

كنار رود

بالا طالقان

سفج خاني

كنار رود

بالا طالقان

گرود

كنار رود

بالا طالقان

گوران

كنار رود

بالا طالقان

محسن اباد

كنار رود

بالا طالقان

منگلان

كنار رود

بالا طالقان

اوانك

كنار رود

بالا طالقان

جزن

كنار رود

بالا طالقان

سگران چال

كنار رود

بالا طالقان

سگران

كنار رود

بالا طالقان

نوبزك

كنار رود

بالا طالقان

بزج

كنار رود

بالا طالقان

خسبان

كنار رود

بالا طالقان

پرده سر

كنار رود

بالا طالقان

جزينان

كنار رود

بالا طالقان

حسن جون

كنار رود

بالا طالقان

سيداباد

كنار رود

بالا طالقان

هرنج

كنار رود

بالا طالقان

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال