بین دهه 40 و 50              قبل از دهه 40

                              قبل از دهه 40                                   بین دهه 40 و 50           


محرم سال 69 - مسجد باریکان            هیئت باریکانی ها - محرم 1354

بین دهه 50و60                      بین دهه 60 و 70  

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال