اردیبهشت 97

اردیبهشت 97

اردیبهشت 97

اردیبهشت 97

باریکان در بهار 95

بهار روستای باریکان - خرداد 95

بهار روستای باریکان - خرداد 95

میاندشت روستای باریکان-اردیبهشت 95

جاده باریکان-بهار 95 عکس:فرهاد باریکانی

کوچه ها ی باریکان در بهار 95

شاه البرز

میاندشت باریکان

باریکان-اردیبهشت 92

باریکان-اردیبهشت 92

باریکان-اردیبهشت 92

باریکان-اردیبهشت 92

باریکان-اردیبهشت 92

بهار باریکان

جوی آب باریکان

بندگاه

بندگاه

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال