نمای باز روستای باریکان از حنوب به شمال

ارزنگ در پاییز

نمای باز باریکان

محله سنگ دشت-مهر 93

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 92

پاییز 91

پاییز 91

پایز 91

مزارع جنوب باریکان در پائیز 90

مزارع جنوب باریکان در پائیز 90

مزارع جنوب باریکان در پائیز 90

مزارع جنوب باریکان در پائیز 90

بالا محله جدید باریکان در پائیز

سنگ دشت در پائیز

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال