باریکان روخانه

جاده باریکان در سکوت زمستان

محله میاندشت در زمستان 93

زمستان 92

زمستان 92

زمستان 92

زمستان 92

جاده باریکان

کند در زمستان

آبنما باریکان در زمستان

زمستان -دی 89

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال