محله میاندشت در زمستان 93

زمستان 92

زمستان 92

زمستان 92

زمستان 92

جاده باریکان

کند در زمستان

آبنما باریکان در زمستان

زمستان -دی 89

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

زمستان 89-دی

نمای مدرسه

نمای جاده باریکان در میان دشت

مزرعه آبنما باریکان به سمت جنوب

درخت گردو سیا تک به سمت شمال

نمای ارزنگ قله از بالای استخر به سمت جنوب

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال