عکس قدیمی

عکس قدیمی

عکس قدیمی دو بانوی باریکانی

درخت گردوی سیاتک

عکس درخت گردوی گُرد لیک

مراسم آخر سر چارشنبک در باریکان

عکس قدیمی

عکس قدیمی

مراسم روز درختکاری

مراسم روز درختکاری

مراسم روز ذزختکاری -دبستان باریکان

مراسم روز درختکاری در دبستان باریکان

دبستان باریکان

عبادالله و قدرت الله باریکانی

عزت الله - عبادالله - 1332

عزیز آقا - پدر آاقایان عبادالله و عزت الله

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال