عکس ماهواره ای                                                    

نماي عمومي ميان طالقان از ماهواره


موقعيت باريكان از ماهواره 1             

موقعيت ماهواره اي باريكان از شمال به جنوب

 
موقعيت ماهواره اي باريكان - از جنوب به سمت شمال                       
               
موقعيت ماهواره اي -جنوب به شمال
          

عنوان جديد


طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال