چای هیزمی

دروازه

گَمره

کروکی نصب تنور

دیزین دان

تنور سرینه

ساخت تنور

کروکی ساخت تنور

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال