نقشه جاده جدید طالقان

نقشه هیئت 2

باریکان از نگاه ماهواره-91

کروکی نقشه اصلاح هندسی جاده باریکان

نقشه جاده جدید طالقان

کروکی مزرعه کمران

نقشه راه قبله از باریکان تا مکه معظمه

نقشه روستای باریکان

نقشه هیئت

مزارع باريكان

نقشه باريکان

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال