طالقان در مه

گردنه طالقان در مه-95

رودخانه شاهرود-فرودین 95

شهر طالقان--فروردین 95

رودخانه شاهرود و سد-.فروردین 95

دره فلک آباد زیدشت

پرواز

دهکده منتظران

مزرعه نزدیک شهرک

کردنه طالقان

دروازه طالقان

منظره طالقان از بالای گردنه

گردنه در زمستان

گردنه

منظره طالقان از بالای گردنه

پائیز در قاب

منظره طالقان از بالای گردنه

جاده طالقان - نرسیده به دو راه فشندک

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال