پرواز

پرواز

پرواز

سد طالقان بهار 91

سد در بهار 91

منظره سد

سد طالقان - 2 مهر 89

سد در بهار

منظره سد از شرق به غرب

سد و پائیز

غروب سد

سد و مه صبحگاهی

سد در نوروز 87

سد در نوروز 87

منظره سد از مزرعه لات زیدشت

زمستان طالقان

سد در غروب

سد در زمستان

نمای سد

سد طالقان در غروب

سد طالقان و غروب2-86

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال