سد در پاییز 98

سد در پاییز 98

پرواز

پرواز

سد طالقان بهار 91

سد در بهار 91

منظره سد از شرق به غرب

سد و پائیز

سد در نوروز 87

سد در نوروز 87

زمستان طالقان

سد در غروب

سد در زمستان

نمای سد

سد طالقان در غروب

سد طالقان و غروب2-86

سد طالقان و بهار - 86

سد در تابستان 85

سد در بهار -85

سد و غروب2-تابستان 85

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال