سد و غروب2-تابستان 85

سد در بهار -85

سد در تابستان 85

سد طالقان و بهار - 86

سد طالقان و غروب2-86

سد طالقان در غروب

نمای سد

سد در زمستان

سد در غروب

زمستان طالقان

منظره سد از مزرعه لات زیدشت

سد در نوروز 87

سد در نوروز 87

سد و مه صبحگاهی

غروب سد

سد و پائیز

منظره سد از شرق به غرب

سد در بهار

سد طالقان - 2 مهر 89

منظره سد

سد در بهار 91

طراحی و اجرا توسط: وب باکس پورتال